sg talks vivestia george kontaxis

Episode's speaker George Kontaxis, Co-Founder & CEO of Vivestia